Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2007   

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Skanzeny

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

2

7

5

1

8 dní

1500

30.6. do 7.7.2007

 

  

1.deň

Bratislava • Kúty (Významný železničný uzol a železničný hraničný prechod do Českej republiky.) • Šaštín-Stráže (Jedno z najmladších miest na Slovensku (od 1.septembra 2001). Od roku 1564 sa tu uctievala socha Sedembolestnej Panny Márie (Pieta), ktorú vyhlásil roku 1732 arcibiskup Imrich Eszterházy za zázračnú. Preto povolil aj jej verejnú úctu. V súčasnosti je dvojvežová bazilika národnou svätyňou, bazilikou (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Kláštor a bazilika je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) a dnes je v správe saleziánskej rehole.) • Gbely (Mimoriadny význam pre obec malo objavenie nafty v roku 1912 a začiatok jej ťažby v roku 1914. V roku 1912 gbelský občan Ján Medlen zistil na svojom pozemku unikajúci plyn, ktorý využil na kúrenie vo svojom domci. Verejnosť upozornil na nález plynu výbuch v roku 1913. Úradné komisie zistili zemný plyn a našli pri vŕtaní čierny olej.) • Kopčany (Najvýznamnejšiu kultúrno-historickú pamiatku v obci predstavuje Kostolík sv. Margity Antiochijskej. Ide o gotizovaný, pôvodne románsky kostolík. Je jednou z najstarších architektonický pamiatok na Záhorí. Jej pôvod nie je doposiaľ podrobne prebádaný. Najstaršia písomná zmienka o kaplnke pochádza z roku 1554. Kostol sa nachádza len necelý kilometer od Valov – sídla veľkomoravských kniežať v chotáry obce Mikulčice na moravskej strane. Typologicky patrí do skupiny malých jednoloďových kostolov s pravouhlým uzáverom lode, ktoré sa stavali v strednej a západnej Európe v 8. - 11. storočí.) • Holíč (Najvýznamnejšou stavebnou podmienkou mesta je národná kultúrna pamiatka (NKP) barokovo-klasicistický monumentálny kaštieľ s opevnením, ktorý vznikol na základoch pôvodného Nového hradu. Habsburgovci ho dali v 18. storočí prestavať na letné sídlo. Okolo kaštieľa je park, bažantnica a rybník, ktoré sú ohradené barokovým múrom.) • Skalica (6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. V 17. storočí počtom obyvateľov, domov, ale predovšetkým z ekonomického hľadiska patrila Skalica medzi 5 - 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska a bola postavená na úroveň ďalším kráľovským mestám Bratislave, Košiciam, Trnave, Bardejovu či Prešovu.) • Radošovce • Smrdáky (Ubytovanie)

2.deň

Smrdáky (Štrnásť prameňov sírnej, slanej, jódovej minerálnej vody s teplotou okolo 12 °C, ktoré sú hĺbkovo zachytené, majú vysoký obsah minerálnych solí, 3400 mg na 1 liter, a najvyšší obsah sírovodíka - až 680 mg na liter, medzi liečivými vodami nielen u nás, ale aj v Európe, s výnimkou jej vulkanických oblastí. Smrdácke kúpele majú okrem výborných vôd aj ložiská jemného sírneho bahna, ktoré vynikajúco doplňuje liečebné procedúry kožných chorôb ako hlavných indikovaných chorôb.) • Sobotište • Podbranč (Nad obcou zrúcanina hradu. Strážny hrad postavený pôvodne v ranogotickom štýle s vežou, palácom a kaplnkou. Nižšie podhradie v 15. a 16. storočí zastavala ako obranné pásmo. Obvodové múry sú opravené a zakonzervované. Od hradu je široký kruhový rozhľad.) • Senica (Významné administratívne a hospodárske centrum Záhoria. Nachádza v severovýchodnej časti Záhorskej nížiny, na jej rozhraní s Myjavskou pahorkatinou v povodí potoka Malina.) • Jablonica • Hrad Dobrá voda (Zrúcanina hradu nad obcou Dobrá Voda v hustom lesnom poraste na výbežku hrebeňa Malých Karpát. Hrad postavili pravdepodobne v 13. storočí na mieste starého hradiska, po ktorom zostala iba časť zemného opevnenia na juhozápad od dnešných ruín.) • Brezová pod Bradlom • Vrbové • Čachtice (Na Čachtickom hrade žila podľa všetkého najmasovejšia vrahyňa v našich dejinách (podľa niektorých zdrojov na svete) Alžbeta Báthoryová (1560 - 1614), manželka župana a hlavného kapitána uhorských vojsk Františka Nádasdyho. Za vyše štvrťstoročie - od 1585 do 1610 - zavraždila na svojich majetkoch, hlavne však na Čachtickom hrade vyše 600 mladých dievčat (aj niektoré šľachtičné). Podľa legendy sa kúpavala v krvi mladých dievčat, aby si zachovala krásu a mladosť.) • Nové Mesto nad Váhom (Prvá písomná zmienka o meste je zo 6. júna 1253, keď Kráľ Belo IV. udelil jeho obyvateľom mestské výsady za služby preukázané počas tatárskeho vpádu. Patrí teda medzi najstaršie slovenské mestá. Medzi najkrajšie sakrálne pamiatky mesta a celého Považia zaraďujeme opevnený Kostol Narodenia Panny Márie.) • Trenčín • Trenčianska Teplá • Bolešov (Ubytovanie)

3.deň

Trenčianske Teplice (Kúpeľná liečba v Trenčianskych Tepliciach sa zakladá na využití teplých síranových, vápenato-horečnatých sultánových termálnych prameňov a sírneho mineralizovaného bahna ako podporného prírodného prostriedku pri liečbe. Vyviera tu päť termálnych prameňov s teplotou od 35 do 40 °C, z ktorých tri vyúsťujú priamo do bazénov. Jedným z charakteristických prvkov teplických vôd je prítomnosť sírovodíka a oxidu uhličitého.) • CHKO Strážovské vrchy (Bola vyhlásená v roku 1989 na výmere 30 979 ha. Účelom vyhlásenia oblasti za chránenú je ochrana a zveľaďovanie prírody a krajiny Strážovských a Súľovských vrchov. Z hľadiska geologického podkladu ide o mimoriadne pestrú stavbu a ojedinelé pohorie so zastúpením všetkých štyroch subtatranských príkrovov (manínsky, krížňanský, chočský, strážovský), v dôsledku čoho na území vystupujú najmä vápence a dolomity.) • Nová Dubnica (Mesto je moderné, mladé, budované v päťdesiatych rokoch, jeho história je krátka a úzko spätá s najbližším okolím v Ilavskej kotline. Vznik mesta Nová Dubnica je spojený s rozširovaním sa strojárskych závodov v Dubnici nad Váhom.) • Dubnica nad Váhom (Leží v Ilavskej kotline Považského podolia. Ide o priemyselné centrum podnikov ťažkého a všeobecného strojárstva s príslušným odborným školstvom (závody ťažkého strojárstva a všeobecného strojárstva). Podniky strojárskeho priemyslu dopĺňajú prevádzky závodov stavebného, elektrotechnického a potravinárskeho priemyslu.) • Ilava (Dominantu mesta tvorí silueta niekdajšieho Ilavského hradu, kláštorného kostola rádu trinitárov, dnes farského barokového kostola. V strede mesta stojí zvonica, ktorej v roku 1894 zhorel aj trojcibuľovitá strecha. Historická časť mesta leží na južnej sprašovej terase, zatiaľ čo železničná stanica a časť Ilavy rozkladajúcej sa v povodí rieky Váh leží pod terasou.) • Pruské • Vrch Vápeč • Červený Kameň • CHKO Biele Karpaty • Lednica • Lednické Rovne (Najvýznamnejším podnikom obce sú spojené sklárne v Lednických Rovniach, ktoré si v roku 1992 pripomenuli sté výročie založenia svojej prvej materskej výrobne podnikateľskou rodinou Schreiberovcov a boli premenované na akciovú spoločnosť LR CRYSTAL (RONA).) • Púchov (Pre rozvoj mesta sa stalo rozhodujúcim vybudovanie Považskej železnice v roku 1883 a otvorenie prevádzky na trati Horní Lideč - Púchov v roku 1935. V súčasnosti je najdôležitejším priemyslom v okrese gumárenský – Matador, a.s. (výroba pneumatík, v januári roku 1999 bola podpísaná dohoda z nadnárodnou spoločnosťou Continental o spoločnej výrobe pneumatík), odevné závody Makyta, a.s., Terazza (benátskej dlažby) a dlaždíc.) • Beluša • Ladce (Významnou a svojim spôsobom unikátnou stavbou bolo vodné dielo, hydrocentrála v Ladcoch. Stavali ju v rokoch 1932 - 1936 ako prvú vodnú elektráreň väčšieho rozsahu na Slovensku. Mimoriadne dôležitým dátumom pre Ladce je tiež rok 1889, kedy za začala výstavba cementárne, ktorá prvá v Hornom Uhorsku vyrábala cement moderným spôsobom.) • Košeca • Bolešov (Ubytovanie)

4.deň

Považská Bystrica • Predmier • Súľovské vrchy (Horský krajinný celok v severozápadnej časti Fatransko-tatranskej oblasti. Pestrosť a rozloha bralných tvarov (budujú ich hlavne súľovské zlepence), zvláštnosti siete dolín a drobných vnútrohorských kotliniek (Súľovská, Švinianska, Podskalská a podobne) tvoria jeden z najvzácnejších prírodných výtvorov na Slovensku.) • Bytča (Najväčší rozkvet zaznamenalo mesto, keď patrilo rodine Thurzovcov, na konci 16. a začiatkom 17. storočia. Thurzovci boli jedným z najmocnejších feudálnych rodov v Uhorsku a Juraj Thurzo, uhorský palatín, mal svoje sídlo v Bytči. Thurzovci postavili zámok, ktorý patrí medzi klenoty renesančného staviteľstva na Slovensku. Areál zámku tvoria štyri budovy - renesančný kaštieľ so štvorcovým pôdorysom a arkádovým nádvorím; sobášny palác, ktorý dal postaviť Juraj Thurzo pre svadobné hostiny svojich siedmych dcér; pôvodne staršia budova prestavaná v klasicistickom štýle a vstupná budova z konca 19. storočia.) • CHKO Kysuce • Makov (Katastrálne územie Makova spadá do dvoch horských celkov: Javorníkov a Turzovskej vrchoviny. Obidve pohoria sú vybudované treťohornými flyšovými horninami stredného až vrchného eocénu. Tieto sú v podstate zložené z ílovcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach v podobe predĺžených pásov.) • Vysoká nad Kysucou • Turzovka (V roku 1598 mesto založil uhorský palatín Juraj Turzo.) • Korňa (V blízkosti osady Muchovci sa nachádza zaujímavá prírodná pamiatka - Korňanský ropný prameň. Predmetom ochrany je ojedinelý prirodzený povrchový výver ropy s jej odtokom.) • Raková • Čadca • Krásno nad Kysucou (Jedno z najmladších miest na Slovensku. Leží na sútoku riek Bystrica a Kysuca obkolesené horskými celkami Javorníkov, Kysuckých Beskýd a Kysuckej vrchoviny.) • Kysucké Nové Mesto • Žilina • Vrútky • Martin • Turčianske Teplice (Kúpeľné pramene rozdeľuje potok Žarnovica tak, že na pravom brehu bol Modrý - Zelený a Červený kúpeľ a na ľavom Žltý, nazývaný aj Cigánsky a Ľudový. V Balneografii J. Hensela z roku 1950 je opísaných osem prameňov s názvami Biely, Ľudový 1, 2 a 3, Modrý, Červený a dva vaňové kúpele bez podrobnej analýzy. Indikované boli najmä pre katary močových ciest, fosfatúriu a karbonatúriu, ale aj niektoré ostatné choroby.)

5.deň

Sklabinský hrad (Zrúcanina hradu na návrší nad obcou Sklabinský Podzámok. Hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia na mieste staršieho hradiska. Stal sa strediskom hradného panstva. Najstaršou časťou je horný hrad s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi budovami. Dominujúcou bola mohutná veža, situovaná na najvyššom bode brala.) • Kláštor pod Znievom (Kultúrnohistoricky významná obec v strednom Turci. V druhej polovici 19. storočia sa stáva zo Znieva jedno z centier slovenského národného hnutia. Bolo tu otvorené jedno z troch slovenských gymnázií v monarchii. Obec v súčasnosti preslávila hlavne minerálna voda Kláštorná, ktorá sa plní do fliaš priamo pri zdroji v obci Kláštor pod Znievom, v modernom závode podniku Kláštorná, s.r.o. vybudovanom v roku 2004. ) • Znievsky hrad • Blatnica (Približne 2 km severne od obce, na nízkom vápencovom chrbte Plešovice, oddeľujúcom Gaderskú dolinu od Turčianskej kotliny, sa nachádza zrúcanina hradu.) • Vrch Tlstá (Mohutný rozložitý vrch s charakteristickým bralnatým reliéfom tvoriaci trasy a bralné rady. Pozoruhodná je vrcholová plošina, kde sa v masíve vytvorilo niekoľko jaskýň. Z vrcholu je otvorený výhľad na Turiec, Malú Fatru a časť Veľkej Fatry.) • Gaderská dolina • Mošovce • Turčianske Teplice (Ubytovanie)

6.deň

Harmanec (V jej chotári sa rozprestiera národná prírodná rezervácia (NPR) Harmanecká tisina, ktorá bola vyhlásená v roku 1949 na ploche 19 ha vo výške 800 až 900 m.n.m. Predstavuje najväčší prirodzený porast tisu (Taxus baccata) na Slovensku. Nachádza sa na vápencovom podloží a vek najstarších tisov sa odhaduje na 500 - 600 rokov.) • Špania Dolina (Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi obec preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006.) • Banská Bystrica (Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi obec preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006. Významnou technickou pamiatkou obce je špaňodolinský banský vodovod. ktorý privádzal vodu po špeciálne vybudovanej 36 km dlhej trase až spod Prašivej v Nízkych Tatrách. Je najstarší (16. storočie) a na Slovensku ako banský vodovod najdlhší.) • Sliač (Sliačskych, v minulosti rybárskych prameňov je viac a mali aj viaceré mená, ktoré sa začali používať až po roku 1823. Kúpeľný prameň vyviera priamo pod Kúpeľným domom a bez akéhokoľvek zásahu sa využíva na balneoterapeutické účely. Jeho liečivá voda je hydrogénuhličitanová, síranovo-hydrouhličitá, vápénato-horečnatá s vysokým obsahom oxidu uhličitého.) • Kováčová • Splav rieky Hron • Zvolen • Zvolenská Slatina • Vígľaš (Na ľavom brehu Slatiny priamo nad obcou sa dvíhajú zrúcaniny Vígľašského zámku. V chotári obce je niekoľko minerálnych prameňov. V roku 1902 až 1906 bola postavená dnes už technická pamiatka - lesná úzkorozchodná železnica z Vígľaša až do Kysliniek, ktorá pomáhala pri ťažbe dreva.) • Detva • Hriňová (V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov. Osídlenie hriňovského chotára bolo riedke, nepravidelné. Na lazoch sa vytvárali samostatné poľnohospodárske jednotky, ktoré boli od seba značne vzdialené. Hlavným zdrojom obživy bolo obrábanie pôdy, chov dobytka, práca v lesoch, pálenie dreveného uhlia, práca v sklárskej hute a na parnej píle.) • CHKO Poľana (Ubytovanie)

7.deň

CHKO Poľana (Bola vyhlásená 12. 8. 1981 za chránenú krajinnú oblasť s plochou 20 079 ha. O jej veľkej hodnote svedčí aj tá skutočnosť, že je od roku 1990 biosférickou rezerváciou UNESCO. Vrcholová časť Poľany je národnou prírodnou rezerváciou (NPR) s výmerou 686 ha, vodopád Bystré je chránený ako prírodný výtvor (3,98 ha).) • Vrch Poľana (Pomerne malé, ale najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Predstavuje silne narušenú formu zvrstvenej sopky (stratovulkánu) s kalderou, ktorá vznikla eróziou pôvodného kráteru stratovulkánu.) • Detva (Obec vznikla ako poľnohospodárska obec pomerne neskoro v roku 1636 až 1638 s nespočetnými lazami a osadami okolo. Stala sa významným strediskom trhov a výroby ovčieho syra. V roku 1787 tu zriadili prvú bryndziareň na Slovensku.) • Dúbravy • Očová (Očová patrí k podpolianskym lokalitám s pôsobivým hudobno-tanečným folklórom. Folklór je v súčasnosti výrazným kultúrnym fenoménom v obci vďaka folklórnym súborom Očovan a Poľana. Charakteristické sú výšivky krivou ihlou, výroba hudobných nástrojov (fujara, píšťalka), tkanie na krosnách, architektúra i ľudový spev a tanec.) • Hrochoť • Bátovský balvan • Jánošíkova skala • CHKO Poľana (Ubytovanie)

8.deň

Zvolen • Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov: Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • NPR Boky - Čertov kameň • Šášovský hrad (Pomerne rozľahlé zrúcaniny hradu na strmom ľavobrežnom brale priamo nad tokom rieky Hron a nad obcou Šášovské Podhradie. Hradné ruiny sa aj dnes sústreďujú okolo ústredného pretiahnutého vnútorného hradu zakončeného kruhovou baštou.) • Lehôtka pod Brehmi • Hliník nad Hronom • Revištské Podzámčie (Zrúcanina hradu nad Revištským Podzámčím, na okraji zalesneného zrázu, na pravom brehu Hrona nad veľkým meandrom oproti obci Bzenica. Hrad postavili v druhej polovici 13. storočia, pravdepodobne okolo 1253 spolu so Šášovským hradom situovaným o 15 km ďalej severovýchodne, na druhej strane Hrona. Oba hrady strážili priechod úzkou dolinou cez Hronský úval - prístupovú cestu do stredoslovenskej banskej oblasti.) • Žarnovica • Nová Baňa • Zlaté Moravce • Nitra • Bratislava