6.deň

Harmanec (V jej chotári sa rozprestiera národná prírodná rezervácia (NPR) Harmanecká tisina, ktorá bola vyhlásená v roku 1949 na ploche 19 ha vo výške 800 až 900 m.n.m. Predstavuje najväčší prirodzený porast tisu (Taxus baccata) na Slovensku. Nachádza sa na vápencovom podloží a vek najstarších tisov sa odhaduje na 500 - 600 rokov.) • Špania Dolina (Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi obec preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006.) • Banská Bystrica (Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi obec preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006. Významnou technickou pamiatkou obce je špaňodolinský banský vodovod. ktorý privádzal vodu po špeciálne vybudovanej 36 km dlhej trase až spod Prašivej v Nízkych Tatrách. Je najstarší (16. storočie) a na Slovensku ako banský vodovod najdlhší.) • Sliač (Sliačskych, v minulosti rybárskych prameňov je viac a mali aj viaceré mená, ktoré sa začali používať až po roku 1823. Kúpeľný prameň vyviera priamo pod Kúpeľným domom a bez akéhokoľvek zásahu sa využíva na balneoterapeutické účely. Jeho liečivá voda je hydrogénuhličitanová, síranovo-hydrouhličitá, vápénato-horečnatá s vysokým obsahom oxidu uhličitého.) • Kováčová • Splav rieky Hron • Zvolen • Zvolenská Slatina • Vígľaš (Na ľavom brehu Slatiny priamo nad obcou sa dvíhajú zrúcaniny Vígľašského zámku. V chotári obce je niekoľko minerálnych prameňov. V roku 1902 až 1906 bola postavená dnes už technická pamiatka - lesná úzkorozchodná železnica z Vígľaša až do Kysliniek, ktorá pomáhala pri ťažbe dreva.) • Detva • Hriňová (V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov. Osídlenie hriňovského chotára bolo riedke, nepravidelné. Na lazoch sa vytvárali samostatné poľnohospodárske jednotky, ktoré boli od seba značne vzdialené. Hlavným zdrojom obživy bolo obrábanie pôdy, chov dobytka, práca v lesoch, pálenie dreveného uhlia, práca v sklárskej hute a na parnej píle.) • CHKO Poľana (Ubytovanie)

Vígľašskú dobrú chuť
Banán?
Pustovníci
V ruinách
Kto sa vykloní viac
Nebi ma synu
Tak toto je ten prameň??
Padnú, či nepadnú z hradby?
Dobré ráno princezná
Chutila by v praženici...
Kobylka hop
Hradné WC
Pílime, pílime
Žatva pod Ipľom