3.deň

Busov (Horská skupina na severozápade Nízkych Beskýd patriacich do subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty. Horský celok rozprestierajúci sa v tvare podkovy severozápadne od Bardejovských Kúpeľov až po hranicu s Poľskou republikou. Pomenovaná bola podľa najvyššieho vrchu Busov /1 002 m.n.m./, ktorý má tvar vretenovitého až oválneho masívu. Synklinálne uložené pieskovce boli vypreparované z menej odolného flyša a predstavujú tzv. inverzný reliéf ako výrazné okrúhlasté masívy aj u vrchu Stebnícka Magura /900 m.n.m./. Rozrezané sú zväčša radiálne usporiadanými hlbokými mladými dolinami. Prevládajúce porasty sú bukovo-jedľové lesy s výskytom tisu. Z turistického hľadiska sú zaujímavé východné svahy pohoria okolo Regetovky, kde sú dobré podmienky pre zimnú rekreáciu a lyžovanie.) • Gaboltov • Cígeľka (/457 obyv., 526 m.n.m./ Obec, podľa ktorej bol nazvaný prameň liečivej minerálnej vody. Leží hlboko v horách pohoria Busov, takmer na hraniciach s Poľskom. Administratívne patrí do okresu Bardejov a Prešovského samosprávneho kraja. Vyvierajú tu pramene kvalitatívne ojedinelej uhličitej minerálnej vody, Cigeľky. Vysoká mineralizácia týchto prameňov s prevažujúcou slanou zložkou, ale hlavne alkáliami, blahodárne pôsobí na zažívací trakt. V súčasnosti je hlavným zdrojom v Cigeľke vrt CH-1, ktorý umožňuje využívať plniarensky minerálnu vodu. Minerálne vody v Cigeľke zaraďujeme pre ich exkluzívny chemizmus, výraznej zložke Na a Cl, medzi liečivé vody.) • Frička (Cerkva archanjela Michala, postavená v 18. storočí. Trojdielnosť zrubovej stavby v exteriéri je naznačená kovovým krížom nad oltárnou časťou, malou vežičkou nad hlavnou loďou a dominujúcou vežou nad babincom. Časť ikonostasu je z roku 1830, niektoré obrazy sú až z konca 19. storočia. Ikona Pokrova je z konca 18. storočia. Oltár je datovaný roku 1716. Prešiel významnými úpravami v rokoch 1933 a 1971. Interiér vymaľoval v roku 1933 prešovský maliar J. Wagner.) • Bardejovské Kúpele • Regetovka (Ubytovanie)

Nový šofér Mimibusu
Po náročnom výklade
Osedlaný
Čo to mám na hlave?
Nablýskaní inžinieri
Tu raz bude pieskovisko
Miss 'Mokré tričko'
Mister 'Mokrá vetrovka'
Taká to bola zaujímavá prednáška
Nasávame počas vysielania
Little devil
Stebnícka Magura
Vidíš ten signál?