4.deň

Bardejov • Ondavská vrchovina (Flyšové pohorie patriace do oblasti Nízkych Beskýd. Zaberá takmer polovicu ich celkovej rozlohy. Na západe je ohraničená Ľubovnianskou vrchovinou a Čergovom, na juhu klesá do Beskydského predhoria, na východe susedí s Laboreckou vrchovinou. Severnú hranicu tvorí Busov a štátna hranica s Poľskom. Je pretiahnutá v smere SZ - JV s maximálnou dĺžkou 87 km a šírkou 45 km. Celková rozloha je viac ako 1800 km2 a je našou plošne najväčšou vrchovinou. Najnižší bod je tu na nive Ondavy /145 m.n.m./ a najvyšší je Smilniansky vrch /750 m.n.m./. Vrchovina má príkrovovo-vrásovú stavbu, ktorú budujú flyšové horniny, so zastúpením rôznych druhov pieskovcov, ílovcov, bridlíc a slieňovcov. Na územie zasahuje najzápadnejšia časť CHKO Východné Karpaty) • CHKO Východné Karpaty (Rozprestiera sa na výmere 25 307 ha, v oblasti Nízkych Beskýd prevažne v orografickom celku Laborecká vrchovina. Geologickým podložím chráneného územia je vonkajší flyš, ktorý je budovaný pieskovcami a ílovcami. V CHKO je 10 národných prírodných rezervácií, 2 chránené náleziská a 1 prírodný výtvor. Súčasťou CHKO sú i národné kultúrne pamiatky a to Dukelské múzeum a súbor východoslovenských drevených kostolov.) • Svidník (/12 500 obyv., 230 m.n.m./ Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Vyšného a Nižného Svidníka. Obyvatelia obce boli pôvodne rybári, zaoberali sa chovom a predajom dobytka. V 18. storočí bola v obci valchovňa, mlyn, píla, liehovar a pivovar. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, včelárstvom a ovčiarstvom a ani po vzniku ČSR sa ich zamestnanie nezmenilo. V meste je gréckokatolícky neskorobarokový kostol z druhej polovice 18. storočia, gréckokatolícky kostol z čias okolo roku 1800, ďalej secesný rímskokatolícky kostol z roku 1940 s neogotickými detailmi.) • Pamätník Československej armády na Dukle (Pamätník bol postavený v roku 1949. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorú tvorí 28 m vysoký pylón s monumentálnym súsoším, spolu so 49 m vysokou vyhliadkovou vežou. Postavená bola v roku 1974 a z jej vrcholu si môžete prezrieť celý terén Karpatsko-duklianskej operácie. Obidve zaujímavosti sa nachádzajú v tesnom susedstve hraničného priechodu. Od 8. septembra do 27. novembra 1944 tu zomrelo alebo bolo zranených 85 000 sovietskych a 6 500 československých vojakov. Na cintoríne je pochovaných 565 príslušníkov Československého armádneho zboru, ktorí padli počas karpatsko-dukelskej operácii pri oslobodzovaní Československa. Pamätník na Dukle znázorňuje hlavný úder do nemeckej obrany na poľsko-československom území a zároveň i bránu nášho oslobodenia. Pylón pamätníka s obradnou sieňou, ktorý uzatvára južnú stranu prírodného cintorína.) • Vyšný Komárnik • Nižný Komárnik• Bodružal (V obci stojí trojpriestorový kostol sv. Mikuláša postavený v roku 1658. Interiér zdobí pôvodné barokové zariadenie s dominujúcim ikonostrasom.) • Miroľa (V obci stojí drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky, ktorý bol postavený v roku 1770. Je to zrubový trojpriestorový objekt. Podvežie samonosnej veže, zapojenej do stavby s vertikálne odoštenou stenou a strieškou, tvorí babinec. Veže i stupňovité štvorhranné kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončení makovičkami so slepými tamburmi a krížmi. Strecha objektu i veže je pokrytá šindľom.) • Bardejovské Kúpele • Regetovka (Ubytovanie)

Výborná zmrzlinka
Vycerené Kučery
Ženy a deti
Andyho múzy
Zásah!
Modelka
Dokonalosť sama
Návrat Batmana
Princezná so slniečkom nad čelom
Poriadne sa napriahni
Akademik s miništrantmi
Andyho mladšia fanynka
Pači sa mi pači, pači...
Najvyššia papierová žirafa