3.deň

Laborecká vrchovina (Flyšové pohorie patriace do oblasti Nízkych Beskýd. Na západe a juhozápade je ohraničená Ondavskou vrchovinou, na juhovýchode Beskydským predhorím, na východe Bukovskými vrchmi a na severe hranicou s Poľskom, za ktorou celok pokračuje pod názvom Beskid Nizki. Pohorie má príkrovovo-vrásovú stavbu. Relatívne výškové rozdiely sú tu 101 až 300m. Tvoria ho pieskovcové a ílovcové súvrstvia rozličnej litologickej povahy a odolnosti.) • Stropkov (/10 815 obyv., 202 m.n.m./ Okresné mesto sa nachádza v severnej časti východného Slovenska v údolí rieky Ondava v Prešovskom samosprávnom kraji. Najvýznamnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou je gotický trojloďový kostol zo 14. storočia. Od 15. storočia bol kostol súčasťou stropkovského hradu. Pristavaná gotická kostolná veža je ukončená renesančnou stĺpikovou ochozou. Klenbový systém kostola je sekundárny. V meste pôsobí jediný ZOO park svojho druhu na Slovensku. V 40 voliérach tu žijú aj také živočíšne druhy ako puma americká, tiger ussurijský, či medveď hnedý.)  Krásny Brod (Monastier Zoslania Svätého Ducha pri obci Krásny Brod v okrese Medzilaborce je jeden z najstarších a najvýznamnejších monastierov (monastyrov, kláštorov) gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.) • Bodružal(Mimoriadnu prírodnú krásu okolia obce umocňuje cenný skvost ľudovej architektúry chrám sv. Mikuláša, postavený v roku 1658 v južnej časti obce. Trojdielna drevená zrubová stavba v tvare troch štvorcov rozostavených na jednej osi od východu na západ je účelne a harmonicky rozčlenená. Je trojvežová, so stupňovito gradovanými strechami a vežičkami smerom k vstupu s centrálnym charakterom pôdorysu lode, oddelenej ikonostasom od svätyne. Výtvarne je ovplyvnená najmä barokovou architektúrou.)  Vodná nádrž Veľká Domaša (Ubytovanie v RS Valkov)

Beeeeeee
Expedičná budúcnosť
Dlhá trasa
Kuchtíci
Kto to asi je?
Kucháročky kočky
Pred chatou
Pstruh potočný, pivný
Čo sa za mládi naučíš...
Umývačky riadu
A pridáme ešte
Tomáš inak
Zas som si nestihla urobiť nechty :/
Stromček