5.deň

Hrad Čičava (/225 m.n.m./Zrúcaniny hradu stoja na lesnatom návrší Beskydského predhoria a Ondavskej vrchoviny na severovýchod od obce Sedliská - Podčičva. Hrad je v súčasnosti v stave pokročilých zrúcanín a v lete ho obklopuje hustý lesnatý porast. Pôdorys hradu je v teréne dobre čitateľný. Zachovalo sa z neho niekoľko stojacich múrov so zvyškami omietok, okenných a dverových otvorov. Prístupové chodníky boli koncom roku 2000 zrenovované, exteriér hradu vyčistený a upravený.)Slanské vrchy (Horský krajinný celok na východnom okraji Západných Karpát v Matransko-slanskej oblasti. Nadmorská výška kolíše medzi 100 - 1092 m.n.m. Vrcholí Šimonkou /1092 m.n.m./ Geologicky mali Slanské vrchy zložitý vývoj ovplyvnený etapovite rozloženou sopečnou činnosťou od bádenu po pliocén. V podloží sopečných hornín sú staršie neogénne sedimenty. Sopečný povrch je rozrušený eróziou. Andezitové prúdy, pôvodne nakopené v zníženinách a odolnejšie ako tufy, sú dnes vo vrcholových častiach. Turisticky najzaujímavejší je na severe podcelok Šimonka s najvyšším vrcholom pohoria a rekreačnými strediskami Zlatá studňa a Sigord.)Vrch Šimonka (/1092 m.n.m./ Najvyšší vrch geomorfologického celku Slánske vrchy predstavujúce sopečné pohorie severojužného smeru v Matranskoslanskej oblasti. Jej juhovýchodné svahy boli v roku 1950 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu (dnes národnú prírodnú rezerváciu) rozprestierajúcu sa na ploche 33,52ha. Ochrana je zacielená na andezitový vrch s balvanovými sutinami a pralesovitou bučinou, v ktorej hniezdia krkavce čierne. Prístup: Vrchol nie je turisticky prístupný.)Spišská Nová Ves (/38 785 obyv., 430 m.n.m./ Okresné mesto rozprestierajúce sa v južnej časti Hornádskej koltiny, na oboch brehoch rieky Hornád. Je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom Spiša a dôležitou cestnou a železničnou križovatkou. Mesto je východiskom do národného parku Slovenský raj. Z architektonických pamiatok je treba spomenúť gotický farský rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia postavený na mieste staršieho kostola z 13. storočia, s kaplnkou sv. Michala postavenou v roku 1395 a s najvyššou vežou na Slovensku vysokou 87 metrov.) • Slovenský raj - Mlynky (Ubytovanie)

Ako sa to ovláda?
Bežec Samko
Dvojka
Katka
Miešaná dvojka
Klobúčik
Povstalecká zmrzlina
Podhradná princezná
Pod Čičvou
V hradbách
Vivi, smutná hradná pani
Trojka
Všetko letí
Zátišie so sochou