Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2015   

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Počet PRĽA

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

3

6

5

2

9 dní

1800

1.7. do 9.7.2015

 

  

1.deň

Podunajská nížina - Tríbeč - Kremnické vrchy - Poľana

Bratislava • Sereď • Vinárstvo Vinidi (Mladé vinárstvo spracovávajúce vlastné hrozno pri obci Báb.) • Nitra (/78 607 obyv., 167 m n.m./ Krajské mesto, jedno z najstaršie osídlených miest na Slovensku, centrum Ponitria, stredisko poľnohospodárskeho školstva a výskumu na Slovensku.) • Tesárske Mlyňany Zlaté Moravce  Nová Baňa  Žarnovica  NPR Boky - Čertov kameň  Banská Bystrica  Podbrezová  Osrblie (Ubytovanie)

2.deň

NP Nízke Tatry

Osrblie • Nízke Tatry (Predstavujú mohutnú horskú klenbu, ktorá sa tiahne v smere východ - západ v dĺžke 80 km. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahujú na Ďumbieri /2 043 m n.m./. Hlavný hrebeň v jednotlivých častiach pohoria mení svoj vzhľad i geomorfologický charakter. Masív Prašivej v západnej časti s najvyšším vrcholom Veľká Chochuľa /1 753 m n.m./, je typickým príkladom hôľneho masívu s hladko modelovaným reliéfom. Úsek medzi sedlom Ďurkovej a Čertovicou tvorí ďumbierska časť pohoria. Je najskalnatejšou skupinou celého hrebeňa s výrazným vysokohorským charakterom a so znakmi intenzívnej štvrtohornej ľadovcovej modelácie.) • Vrch Chopok (/2023,6 m n.m./ Tretí najvyšší vrchol Nízkych Tatier. Leží v ich hlavnom hrebeni, v geomorfologickom podcelku Ďumbierske Tatry medzi vrcholmi Dereše /2 004 m n.m./ a Ďumbier.) • Jaskyňa Mŕtvych netopierov • Osrblie (ubytovanie)

3.deň

Poľana - Slovenské rudohorie

Osrblie • CHKO Poľana (Bola vyhlásená 12. 8. 1981 za chránenú krajinnú oblasť s plochou 20 079 ha. O jej veľkej hodnote svedčí aj tá skutočnosť, že je od roku 1990 biosférickou rezerváciou UNESCO. Vrcholová časť Poľany je národnou prírodnou rezerváciou (NPR) s výmerou 686 ha, vodopád Bystré je chránený ako prírodný výtvor (3,98 ha).) • Hronec • Čierny Balog (V okolí viacerými dolinami viedli lesné železnice v dĺžke 130 km. Z nich sa zachovala ako technická pamiatka Čiernohronská lesná železnica až do doliny Vydrovo.) • Lesnícky skanzen  Osrblie (ubytovanie)

4.deň

Poľana - Nízke Tatry

Osrblie • Poľana (Pomerne malé, ale najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Predstavuje silne narušenú formu zvrstvenej sopky (stratovulkánu) s kalderou, ktorá vznikla eróziou pôvodného kráteru stratovulkánu. Najvyšším vrcholom pohoria je vrch Poľana s výškou 1 457 m n.m.) • Vysoká pec (Stojí v lokalite Tri vody, postavili ju v roku 1795 v doline na druhej strane masívu Ľubietovského Vepra /1 277 m n.m./ Vo vysokej peci, ktorá ako palivo používala drevené uhlie, vyrábali surové železo a v starej železiarni na Troch Vodách odlievali rúry, kachle, železný riad aj delové gule.) • Vrch Hrb (/1 255 m n.m./ Zalesnený vrch Hrb je geografickým stredom Slovenska. Stredová poloha Hrbu je vypočítaná pomocou geometrických priesečníkov.) • Vrch Vepor (/1 277 m n.m./ Zalesnený vrch Vepor tvorí spolu s vrchom Hrb NPR Ľubietovský Vepor.)  Osrblie (ubytovanie)

5.deň

NP Nízke Tatry - Spišsko-gemerský kras - Levočské vrchy

Osrblie • Hronec • Bystrianska jaskyňa (Jediná sprístupnená jaskyňa na južnej strane Nízkych Tatier. Jej vchod je vo výške 466 m n.m. neďaleko cesty z Podbrezovej na Čertovicu. Jej pomerne veľké jaskynné priestory vyhĺbila vo vápencoch stredného triasu ponorná riečka Bystrianka, podľa ktorej dostala meno i dolina bohatá na prírodné krásy.) • Čertovica • Hybe • Spišský Štvrtok • Hrabušice • NP Slovenský Raj (Územie Slovenského raja bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1964. V roku 1988 bolo prekategorizované na národný park. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké tiesňavy, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy, atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Nachádza sa tu okolo 280 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa.) • NPP Tiesňava Suchá Belá  Levoča  Levočská dolina (ubytovanie)

6.deň

Levočské vrchy - Hornádska kotlina

Levočská dolina • Levočské vrchy (Flyšové pohorie pozostávajúce z masívneho chrbta s najvyššími vrcholmi dosahujúcimi vyše 1 200 m. Z neho vybiehajú na všetky strany rázsochy oddelené hlbokými dolinami. Budujú ich mocné vrstvy pieskovcov, tenšie vrstvy bridlíc, zlepence a brekcie. Levočské vrchy ležia v dažďovom tieni Tatier, čo spôsobuje menej zrážok. Najvyšším vrchom pohoria je Čierna hora s výškou 1 289,4 m n.m. Územie bolo v minulosti súčasťou vojenského výcvikového priestoru Javorina.)  • Krížový vrch (/1 080 m n.m./ Vrch Jankovec /1 169 m n.m./)  Vrch Čiernohuzec (/1 216 m n.m./) • Levočská dolina (ubytovanie)

7.deň

Levočské vrchy

Levočská dolina • Spišská Kapitula (Išlo o výlučne kňazskú osadu z 13. storočia, sídlo spišského prepošstva a od roku 1776 spišského biskupstva. Obývali ju len kňazi, prevažne kanonici a ich služobníctvo. Celá Spišská Kapitula je obohnaná zachovanými hradbami vybudovanými v rokoch 1662 - 1665. Spišskú Kapitulu tvorí len jedna ulica s dvoma vstupnými bránami. Po oboch stranách ulice je 10 gotických domov kanonikov z 15. storočia s renesančnými a barokovými úpravami. Najhodnotnejšia je dvojvežová neskororománska katedrála sv. Martina postavená v rokoch 1245 - 1273, s gotickými úpravami s mimoriadne hodnotným interiérom a s pristavanou kaplnkou Zápoľských.)  Spišské Podhradie (Najstaršia zmienka pochádza z roku 1249, vzniklo ako podhradie Spišského hradu a v 1. polovici 13.storočia sa vyvinulo na samostatné, od hradu nezávislé mesto. Nad mestom mestská pamiatková rezervácia Spišská kapitula.) • Spišský hrad (Zvyšky hradu na travertínovom brale vo výške 634 m. Hrad bol od 12.-18. storočia pevnosťou až s 2000 obyvateľmi. Vyhorel roku 1780 a odvtedy stratil význam a chátra.) • Dreveník (Travertínová kopa tvaru stolovej hory v Hornádskej kotline a národná prírodná rezervácia.) • Žehr (V obci stojí kostol Ducha Svätého zaradený medzi pamiatky UNESCO. Ide o neskorománsku sakrálnu stavbu z druhej polovice 13. storočia. Najvzácnejšie pamiatky v kostole predstavujú nástenné maľby, tvoriace ucelený ikonografický cyklus.) • Levočská dolina (ubytovanie)

8.deň

Levočské vrchy - Branisko

Levočská dolina (/14 799 obyv., 628 m n.m./ Písomne doložená roku 1249, postupne sa vyvinulo na významné stredisko Spiša. Od roku 1271 sídlo samosprávy 24 spišských miest. Od 14.storočia sa začína jej rozkvet a uzatvára spolu s Košicami, Prešovom, Bardejovom a Sabinovom na ochranu svojich práv spolok 5. hornouhorských miest, tzv. Pentapolitanu. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Jakuba s najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete, dielo Majstra Pavla z Levoče./vysoký 18,6m a široký 6m s krásnymi plastikami až 2,47m vysokými/.)  Bazilika Navštívenia Panny Márie - Mariánska hora  (Tvorí dominantu Levoče. Ide o strmý kopec s neogotickým kostolom - Mariánska hora. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242.) • Levočská dolina (ubytovanie)

9.deň

Popradská kotlina - Považie - Pohronie - Podunajská nížina

Levočská dolina • Poprad (/54 323 obyv., 672 m n.m./ Okresné mesto ležiace v širokej, vysoko položenej Popradskej kotline na oboch stranách rieky Poprad v Prešovskom samosprávnom kraji. V malebnom predpolí Vysokých Tatier sa od roku 1946 začali písať dejiny tzv. veľkého Popradu, ktorý sa do vedomia obyvateľov Slovenska, ale aj do vedomia medzinárodnej pospolitosti zapísal ako brána do najmenších európskych veľhôr. Prvý písomný doklad o meste pochádza z roku 1250 a v roku 1300 sa spomína ako Stráže pod Tatrami (strážna obec). Osídlenie mesta, rovnako ako aj súčasných mestských častí bolo po tatárskom vpáde posilnené nemeckou kolonizáciou. Mestá patrili do Spoločenstva Spišských Sasov a v rokoch 1412 až 1772 prežili v poľskom zálohu.) • Žilina • Trenčín • Trnava • Bratislava