Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2018   

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Počet PRĽA

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

2

4

2

2

9 dní

1 900

29.6. do 8.7.2018

 

  

1.deň

Humenné - Laborecká vrchovina - CHKO Východné Karpaty

Bratislava • Žilina • Košice  Humenné (/32 793 obyv., 156 m n.m./ Mesto nachádzajúce sa v severovýchodnej časti východného Slovenska, v údolí rieky Laborec, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Vzniklo zo starej slovanskej osady pri rieke Laborec, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1317. Ďalšia história mesta je nerozlučne spätá s viac ako 350-ročnou érou Drugethovcov, následne Csákyovcov a Andrássyovcov.) • Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom (Múzeum v prírode je vzdialené cca 300 m od Vihorlatského múzea, ktoré sídli v renesančnom kaštieli severovýchodne od Parku mieru v centre mesta Humenné. Ľudové tradície zachované v piesňach, tancoch, zvykoch, odeve a krojoch, ale aj v remeslách a staviteľstve, vytvárajú v súčasnosti zaujímavý národopisný kolorit regiónu horného Zemplína. Je to širšie územie pôvodného okresu Humenné v severovýchodnom cípe Slovenskej republiky, na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Tu žijú v zhode občania slovenskej, rusínsko-ukrajinskej, rómskej či inej národnosti a zároveň príslušníci rôznych vierovyznaní (rímskokatolíckeho, grécko-katolíckeho, pravoslávneho, židovského. Krásny Brod (V obci sa nachádza kaštieľ, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou. Neďaleko obce sa nachádzajú ruiny Monastiera Zostúpenia Svätého Ducha zo 14. storočia. Neďaleko od ruín pôvodného monastiera bol vybudovaný nový baziliánsky monastier a chrám, kde je umiestnená aj zázračná ikona krásnobrodskej Bohorodičky.)  Medzilaborce (/6 741 obyv., 326 m n.m./ Ležia v severovýchodnej časti východného Slovenska v Prešovskom samosprávnom kraji, na sútoku riek Laborec a Vydraňka. Z kultúrno-historických pamiatok sú najvýznamnejšie tri sakrálne stavby. Cerkev Svätého Ducha, Cerkev Svätého Bazila Veľkého a Rímskokatolícky kostol Panny Márie. Zaujímavosťou je, že je jediným chrámom rímskokatolíckej cirkvi v Medzilaboreckom okrese. V meste pôsobí jedinečné Múzeum Andyho Warhola, ktorý pochádzal z Medzilaboriec. Múzeum bolo otvorené 30. júna 1991 vďaka iniciatíve Johna Warhola, viceprezidenta nadácie Andyho Warhola v New Yorku a ďalších nadšených propagátorov zakladateľa popartu.)  Vydraň (Ubytovanie v RS Danova.)

2.deň

Medzilaborce - CHKO Východné Karpaty

Vydraň • CHKO Východné Karpaty (Rozprestiera sa na výmere 25 307 ha, v oblasti Nízkych Beskýd prevažne v orografickom celku Laborecká vrchovina. Geologickým podložím chráneného územia je vonkajší flyš, ktorý je budovaný pieskovcami a ílovcami. V CHKO je 10 národných prírodných rezervácií, 2 chránené náleziská a 1 prírodný výtvor. Súčasťou CHKO sú i národné kultúrne pamiatky a to Dukelské múzeum a súbor východoslovenských drevených kostolov.) • Vrch Paseky (/844 mn.m./  Na vrchu je postavená rozhľadňa. Stojí tu strážna veža z 2. svetovej vojny a neďaleko aj malý pamätník, ktorý je spomienkou na vstup Červenej armády na územie ČSR 20. 11. 1944. )  Habura • Čiertižné (/357 obyv.,, 459 m n.m./ Jedno z najvýznamnejších rusínskych obcí. Leží 2 km od prameňa rieky Laborec v podhorskej oblasti Laboreckej vrchoviny. V centrálnej časti obce sa nachádza historická budova, bývalá žandárska stanica. Na priečelí tejto budovy sa nachádza pamätná tabuľa, pripomínajúca 14. marec 1935, známu čertižsko-haburskú vzburu.)  Vrch Fedorkov (/768 m n. m./ Vrch dostupný z Čiertižského sedla po červenej turistickej značke. Zo zalesneného vrcholu čiastočné výhľady na okolie.)  Medzilaborce (/6 741 obyv., 326 m n.m./ Ležia v severovýchodnej časti východného Slovenska v Prešovskom samosprávnom kraji, na sútoku riek Laborec a Vydraňka. Z kultúrno-historických pamiatok sú najvýznamnejšie tri sakrálne stavby. Cerkev Svätého Ducha, Cerkev Svätého Bazila Veľkého a Rímskokatolícky kostol Panny Márie. Zaujímavosťou je, že je jediným chrámom rímskokatolíckej cirkvi v Medzilaboreckom okrese. V meste pôsobí jedinečné Múzeum Andyho Warhola, ktorý pochádzal z Medzilaboriec. Múzeum bolo otvorené 30. júna 1991 vďaka iniciatíve Johna Warhola, viceprezidenta nadácie Andyho Warhola v New Yorku a ďalších nadšených propagátorov zakladateľa popartu.)  Vydraň (Ubytovanie v RS Danova.)

3.deň

Stropkov - Svidník - Dukla

Medzilaborce • Malá Poľana • Stropkov (/10 669 obyv., 202 m n.m./ (Doposiaľ najstaršie hodnoverné správy o Stropkove pochádzajú z roku 1404 a 1408 a predstavujú nám ho ako mestečko a stredisko feudálneho panstva. Poloha mesta ho predurčila k tomu k tomu, že sa stalo vstupnou bránou Uhorského kráľovstva v smere zo severu cez Duklu. Pri hraničných šarvátkach mesto neustále doplácalo.) • Stročín  Svidník (/11 206 obyv., 225 m n.m./ Okresné mesto Svidník leží v severnej časti Nízkych Beskýd, na nivnej terase pri ústí rieky Ladomirky do Ondavy. Severovýchodne od Svidníka sa nachádzajú drevené kostolíky, NKP v obciach Ladomirová, Krajné Čierno, Hunkovce, Nižný Komárnik. V širšom okolí sú ďalšie drevené kostolíky NKP v Šemetkovciach, Miroli,Bodružali, Dobroslave a Korejovciach. Ide o majstrovské diela ľudových prevažne anonymných tvorcov. Sú prejavom sociálnych pomerov, ekonomických možností, materiálnych a kultúrnych podmienok života ľudu v určitých oblastiach. V roku 1975 bolo na Slovensku 70 drevených kostolíkov. Drevené kostolíky východného obradu sú obyčajne trojvežové, so stupňovite gradovanými strechami i vežičkami smerom k vstupu, s centrálnym charakterom pôdorysu lode oddelenej ikonostasom od svätyne.) • Pamätník Československej armády na Dukle (Pamätník bol postavený v roku 1949. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorú tvorí 28 m vysoký pylón s monumentálnym súsoším, spolu so 49 m vysokou vyhliadkovou vežou. Postavená bola v roku 1974 a z jej vrcholu si môžete prezrieť celý terén Karpatsko-duklianskej operácie. Obidve zaujímavosti sa nachádzajú v tesnom susedstve hraničného priechodu. Od 8. septembra do 27. novembra 1944 tu zomrelo alebo bolo zranených 85 000 sovietskych a 6 500 československých vojakov. Na cintoríne je pochovaných 565 príslušníkov Československého armádneho zboru, ktorí padli počas karpatsko-dukelskej operácii pri oslobodzovaní Československa. Pamätník na Dukle znázorňuje hlavný úder do nemeckej obrany na poľsko-československom území a zároveň i bránu nášho oslobodenia. Pylón pamätníka s obradnou sieňou, ktorý uzatvára južnú stranu prírodného cintorína.) (V obci stojí trojpriestorový kostol sv. Mikuláša postavený v roku 1658. Interiér zdobí pôvodné barokové zariadenie s dominujúcim ikonostrasom.) • Miroľa (V obci stojí drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky, ktorý bol postavený v roku 1770. Je to zrubový trojpriestorový objekt. Podvežie samonosnej veže, zapojenej do stavby s vertikálne odoštenou stenou a strieškou, tvorí babinec. Veže i stupňovité štvorhranné kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončení makovičkami so slepými tamburmi a krížmi. Strecha objektu i veže je pokrytá šindľom.)  Vydraň (Ubytovanie v RS Danova.)

4.deň

Laborecká vrchovina - Vodná nádrž Starina

Vydraň • Laborecká vrchovina (Flyšové pohorie patriace do oblasti Nízkych Beskýd. Na západe a juhozápade je ohraničená Ondavskou vrchovinou, na juhovýchode Beskydským predhorím, na východe Bukovskými vrchmi a na severe hranicou s Poľskom, za ktorou celok pokračuje pod názvom Beskid Nizki. Pohorie má príkrovovo-vrásovú stavbu. Relatívne výškové rozdiely sú tu 101 až 300m. Tvoria ho pieskovcové a ílovcové súvrstvia rozličnej litologickej povahy a odolnosti.) • Snina (/20 031 obyv., 215 m n.m./ Je to najvýchodnejšie zemplínske mesto, nachádzajúce sa na sútoku riek Pčolinka a Cirocha. Je obkolesené pohoriami Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy a Vihorlatské vrchy. Je východiskom do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá je sopečného pôvodu, a do Národného parku Poloniny, ktorý je od roku 1993 spolu s priľahlými územiami Ukrajiny a Poľska súčasťou medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty vyhlásenej organizáciou UNESCO na ochranu pralesovitých spoločenstiev.) • Strakčín (/2 280 obyv., 257 m.n.m./ Obec sa rozprestiera na úpätí Bukovských vrchov, južne od najväčšej nádrže na pitnú vodu na Slovensku - vodnej nádrže Starina na rieke Cirocha, približne 6 km od okresného mesta Snina v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec sa spomína od roku 1492 v súvislosti s činnosťou známej zbojníckej družiny Fedora Hlavatého. Obec predstavuje východiskový bod do Národného parku Poloniny a na námestí je Informačné stredisko Správy Národného parku Poloniny.) • Vodná nádrž Starina (Účelová vodná nádrž, vybudovaná v rokoch 1983 až 1988. Plocha nádrže je 3,2 km2 , výška hrádze je 54m, napája ju rieka Cirocha. Výstavba si vyžiadala vysťahovanie 7. obcí a to Starina, Veľká Poľana, Dara, Ruské, Smolník, Ostrožica, Zvala. Vodná nádrž zásobuje pitnou vodou Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné a Sninu. Úpravňa vody z nádrže je v Stakčíne. Vodná nádrž Starina je najväčšou nádržou na pitnú vodu na Slovensku.)  Jalová • Príslop • Topoľa (/150 obyv., 384 m n.m./ Obec leží v údolí Uličky v pohorí Poloniny, na území rovnomenného národného parku, ktorý sa vyznačuje zachovalými bukovými spoločenstvami. Z obce vedie modrá turistická značka do Ruského Potoka a Uličského Krivého, čím spája obce s unikátnymi drevenými cerkvami. Z Topole vedie lesná cesta do zaniknutej obce Ruské a následne do Ruského sedla, ktoré je hraničným bodom s Poľskom. Nachádza sa tu drevená cerkov sv. Michala.)  Vydraň (Ubytovanie v RS Danova.)

5.deň

Snina - NP Poloniny

Medzilaborce • Snina • Strakčín (/2 280 obyv., 257 m.n.m./ Obec sa rozprestiera na úpätí Bukovských vrchov, južne od najväčšej nádrže na pitnú vodu na Slovensku - vodnej nádrže Starina na rieke Cirocha, približne 6 km od okresného mesta Snina v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec sa spomína od roku 1492 v súvislosti s činnosťou známej zbojníckej družiny Fedora Hlavatého. Obec predstavuje východiskový bod do Národného parku Poloniny a na námestí je Informačné stredisko Správy Národného parku Poloniny.)  Astronomické observatórium Kolonické sedlo • Uličské Krivé • Zboj • Nová Sedlica (/334 obyv., 410 m.n.m./ Najsevernejšia obec Slovenska rozprestierajúca sa po oboch brehoch Zbojského potoka vo východnej časti Bukovských vrchov v ochrannom pásme Národného parku Poloniny. Sakrálnou dominantou obce je pravoslávny ortodoxný Chrám Zosnutia Presvätej bohorodičky. V obci sa nachádza niekoľko objektov tradičnej ľudovej architektúry. Pôvodné domy boli drevené, zrubové, omazané hlinou a obielené na modro, s valbovou slamenou strechou. V strede obce sa nachádza pamiatkovo chránený pôvodný drevený zrubový domček z polovice 20. storočia. Zachovali sa tu tiež vahadlové studne.)  Vrch Kremenec (/1 221 m.n.m./ Samotný vrchol Kremenca – najvyšší bod s nadmorskou výškou 1 221,0 m n. m. sa už nachádza mimo územia Slovenska, cca 150 metrov východnejšie od našej hranice, na poľsko-ukrajinskej štátnej hranici. Najvyšší bod na území Slovenska má nadmorskú výšku 1 207,7 m n. m., tu sa nachádza žulový hraničný stĺp označujúci trojmedzie. Vrchol sa nachádza v jednom z najvýznamnejších karpatských pralesoch – Stužici, chránenom ako národná prírodná rezervácia (pozri: NPR Stužica), vyhlásená v roku 1965 na výmere 761,49 ha s najvyšším 5. stupňom ochrany.)  Sninské rybníky (Ubytovanie.)

6.deň

Vihorlatské vrchy - Zemplínska šírava

Snina • Viniansky hrad (/325,3 m n.m./ Viniansky hrad je zrúcanina pôvodne gotického hradu z 13. storočia. Hrad bol postavený na sopečnej kryhe na južných výbežkoch Vihorlatských vrchov v nadmorskej výške 325,3 m n. m. Spomína sa začiatkom 14. storočia, slúžil ako strážny hrad na obchodnej ceste do Poľska spolu s inými blízkymi hradmi – Brekov, Jasenov, Čičva. Zbúraný bol na začiatku 18. storočia. Z hradného vrchu je výhľad na Východoslovenskú nížinu, vidieť mesto Michalovce a Zemplínsku šíravu.)  Humenné (/157 m n.m., 33 660 obyv../ Rozprestiera sa pri sútoku riek Laborec a Cirocha. Je druhý najväčším mestom historického Zemplína. Nachádza sa približne uprostred Európy, medzi Košicami a Prešovom, poľským Jaslom, podkarpatským Mukačevom i Užhorodom, maďarskou Nyiergyházou, a len 100 km vzdialeným Satu Mare v rumunskom Marmaroši. V meste sa nachádza Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen.) • Jasenov • Jasenovský hrad (/392 m n. m./ Zrúcanina hradu na zalesnenom chrbte Humenských vrchov patriacich pod Vihorlatské vrchy.) • Strážske (/134 m n.m., 4 360 obyv.,/ Malé mestečko ležiace v severnej časti Východoslovenskej nížiny. Prvá písomná zmienka o meste spadá do obdobia roku 1337 /Ewrmezew - Strážne pole/. Mesto bolo založené kráľovskými hliadkami na začiatku 12. storočia. V 15. storočí bolo mesto majetkom miestneho feudálneho panstva. V oblasti prevládala stará tradícia mlynárstva a vinárstva. Prvý vlak prišiel do Strážskeho v roku 1871. Koncom 19. storočia v meste vyrástla petrolejová rafinéria. V roku 1943 bola postavená nová železničná trať Prešov - Strážske. Dva mestské chrámy, rímskokatolícky a gréckokatolícky kostol, boli postavene v rokoch 1821 a 1794.)  Sninské rybníky (Ubytovanie.)

7.deň

Východoslovenská nížina - Vinohradnícka oblasť Tokaj

Michalovce (/114 m n.m., 39 351 obyv./ Mesto sa rozkladá na ploche 52,81 km2 v severnej časti Východoslovenskej nížiny, zavlažovanej stredným tokom rieky Laborec. Charakteristická dominantou mesta je vrch Hrádok /193 m.n.m./ a rozsiahlejšia Biela hora /159 m.n.m./. Mesto leží v srdci Zemplína, je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Je vstupnou bránou rekreačnej oblasti Zemplínska šírava.)  Senné  Senianske rybníky (Senianske rybníky alebo Senné rybníky sú národná prírodná rezervácia, ktorá sa rozprestiera na východnom Slovensku, v tzv. senianskej depresii. Je to jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Svojím vedeckým a ochranárskym významom nadobudla medzinárodný charakter. Existenciu obyvateľov Senného, podobne ako viacerých okolitých „blatných“ obcí, po celé stáročia, až do likvidácie mokradí a pravidelných záplav po roku 1970, výrazne ovplyvňovala jeho poloha. Leží v geomorfologickej časti Východoslovenskej roviny.)  Veľké Kapušany (/9 105 obyv., 109 m n.m./ )  Kráľovský Chlmec (/130 m n.m., 7 580 obyv../)  Vinohradnícka oblasť Tokaj (Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa /469 m n.m./ a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha). Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha. Ide o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku.) • Sninské rybníky (Ubytovanie.)

8.deň

CHKO Vihorlat

Zemplínska Šírava (Vodná nádrž vznikla v súvislosti s vodohospodárskymi úpravami niekdajších Podvihorlatských Blát vo veľkej terénnej depresii podvihorlatskej priekopovej prepadliny v povodí Bodrogu pred sútokom Laborca a Čiernej vody s Uhom a Latoricou. Bolo tu potrebné eliminovať povodne, ktoré ohrozovali až 50 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V prevádzke je od augusta roku 1966. Prvotný význam vodnej nádrže je hospodársky. Zabrániť povodňovým katastrofám, udržiavať stabilnú hladinu riek, byť zdrojom na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy i vodným zdrojom pre priľahlý priemysel. Vodná plocha, ktorú napájajú prevažne vody Laborca, má pri maximálnej hladine 3 350 ha, priemerná hĺbka je 3,5 m, najväčšia pri úplnom naplnení 14,7 m. Dĺžka je 11 km a šírka 3 km. Priemerná teplota vody v letnom období presahuje 20 °C, v letných dňoch (júl - august) prekračuje často denná maximálna teplota 30 °C a ročný slnečný svit nad 2 000 hodín, čo z tejto lokality robí významnú oblasť cestovného ruchu. Nad severnými brehmi sa dvíhajú zalesnené svahy Vihorlatských vrchov, zatiaľ čo brehy na južnej strane sú plytké. Malá časť vodnej nádrže na východnej strane na ploche 600 ha je významnou chránenou oddychovou lokalitou pri migrácii vodného vtáctva.) • Vihorlatské vrchy (Krajinný celok v západnej časti Vihorlatsko-gutinskej oblasti. Z juhu a západu ich ohraničuje Východoslovenská nížina, zo severu Beskydské predhorie a na východe siaha po štátnu hranicu s Ukrajinou. Pri dĺžke vyše 50 km dosahujú šírku len 2 až 11 km. Najvyšší bod Vihorlat dosahuje 1 076 m.n.m. Najväčšiu časť pohoria zaberá podcelok Vihorlatu. Na území sú veľmi časté zosuvy, ktoré podmienili i vznik najznámejšieho hradeného jazera Morské oko.) • CHKO Vihorlat (Chránená krajinná oblasť Vihorlat bola zriadená v roku 1973 na ploche 45,65 km2 s ochranným pásmom s rozlohou 346,9 km2. Zaberá len štvrtinu geomorfologického celku Vihorlatské vrchy. Rozprestiera sa rozhraní okresov Michalovce 2 668,11 ha a Humenné 1 896,35 ha. Zaberá územie ohraničené približne vrchmi Nežabec /1 023 m n.m./, Sninský kameň /1 005 m n.m./, Motrogon /1 018 m n.m./, Lysá /821 m n.m./, Roh /858 m.n.m./ a Fedkov /978 m n.m./ s hlavnou dolinou riečky Okny, vytekajúcej z Morského oka /618 m.n.m./.) • Sninské rybníky (Ubytovanie.)

9.deň

Slanské vrchy - Košice - Podunajská nížina

Snina • Slanské vrchy (Horský krajinný celok na východnom okraji Západných Karpát v Matransko-slanskej oblasti. Vytvára horský chrbát severovýchodného smeru mierne vyklenutý na východ s dĺžkou 50 km a šírkou asi 20 km v severnej a 12 km v južnej časti. Na západe susedí s Košickou kotlinou a na východe s Východoslovenskou nížinou. Má prevažne hornatinový ráz s amplitúdou reliéfu medzi 181 - 640 m, so strmým uhlom sklonu 12 až 24 stupňov. Nadmorská výška kolíše medzi 100 - 1 092 m.n.m. a vrcholí Šimonkou /1 092 m.n.m./. Turisticky najzaujímavejší je na severe podcelok Šimonka s najvyšším vrcholom pohoria a rekreačnými strediskami Zlatá studňa a Sigord. Pozoruhodný je výskyt opálu v propylitizovaných andezitoch na Dubníku.) • Trhovište • Sečovce (/7 819 obyv., 140 m.n.m./ Mesto sa skladá z miestnych častí Kochanovce a Albinov a nachádza sa v okrese Trebišov. Administratívne patrí do Košického samosprávneho kraja. Leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny pri jej prechode do Podslanskej pahorkatiny vo výške 140 m.n.m. Mesto obopínajú východné svahy Slanských vrchov.) • Dargovský priesmyk • Herľany (/281 obyv., 365 m.n.m./. Obec je známa svojím studeným gejzírom a bývalými liečivými kúpeľmi s výskytmi minerálnych vôd. Herlianske liečivé pramene boli známe už v 17. storočí. Za panovania Jozefa II. v rokoch 1780-1790 boli postavené budovy so 112 izbami, s kapacitou 500 hostí a s 25 kamennými vaňami. Liečili sa tu choroby žalúdočné, črevné, cievne, srdcové, ženské, málokrvnosti', alergia.) • Košice • Žilina • Trenčín • Trnava • Bratislava